Adatkezelési tájékoztató

Jelenlegi hely

"Nyugalom" Kft. Adatvédelmi Tájékoztatója

"Nyugalom" Kft. (székhelye: 8200 Veszprém, Szabadság tér 2., cégjegyzék száma: 19-09-001093, adószáma: 10415821-2-19, telefonszám:06-88-577-050, e-mail: nyugalom(@)nyugalom.hu, a továbbiakban: szolgáltató), mint adatkezelő az érintetteket az adatkezelés megkezdése előtt a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint részletesen tájékoztatja az adataik kezeléséről és jogaik gyakorlásáról.

Általános tájékoztatás:

A szolgáltató a tevékenysége során a személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet, „GDPR”) valamint a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (továbbiakban: SzVMt.) rendelkezései szerint kezeli. A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít a személyes adatok bizalmas és biztonságos kezelésére, gondoskodik a kezelt adatok védeleméről. A szolgáltató tevékenysége során azokat a személyes adatokat kezeli, amelyeket az ügyfelei, illetve a személyes adatkezeléssel érintettek a szolgáltató részére megadnak. A szolgáltató adatkezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán, valamint jogszabályok előírásain alapul. Az ügyfél a szolgáltatóval való szerződéskötéssel hozzájárul, hogy a szolgáltató a személyes adatokat a jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje, és adatkezelés céljából a jelen Adatkezelési tájékoztatóban megjelölt személyeknek továbbítsa. A szolgáltató vélelmezi, hogy az ügyfélnek jogában áll azon harmadik személyek személyes adatainak kezelése, amelyeket a szolgáltató tudomására hoz, és rendelkezik az érintett személyek hozzájárulásával ahhoz, hogy adataikat adatkezelés céljából a szolgáltatónak átadja (például értesítendő személy telefonszámának feltüntetése a távfelügyeleti szolgáltatási szerződésen). Az ügyfél e jogosultságát a szolgáltató nem vizsgálja, és az ügyfél tudomásul veszi, hogy a nyilatkozatának valótlansága esetén az ebből eredő kárt viselni köteles.

I. A Szolgáltató adatkezelésének céljai:

 • Az ügyféllel távfelügyeleti szolgáltatási szerződés létrehozása és annak teljesítése.
 • Kapcsolattartás az ügyféllel.
 • Szolgáltatási díjak és költségek beszedése.
 • Panaszok kezelése.


II. A Szolgáltató által kezelt adatok köre:

Távfelügyeleti szolgáltatással összefüggésben kezelt adatok:

 • A természetes személy ügyfél adatai: név, lakcím, születésének hely és idő, anyja neve.
 • Jogi személy ügyféllel kapcsolatba hozható magánszemély adatai: képviselő személy neve, e-mail címe, telefonszáma, kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail címe.
 • Ügyféllel való kapcsolattartáshoz szükséges adatok: ügyfél telefonszáma és e-mail címe.
 • Az ingatlanra vonatkozó adatok: az ingatlan címe, típusa.
 • A vagyonvédelmi rendszerre vonatkozó adatok: a vagyonvédelmi rendszer jellege, riasztóközpont típusa, telefonszáma, az átjelzési útvonal, zónakiosztás, GSM eszköz esetén a GSM működési módja.
 • Az értesítendő személyek neve, telefonszáma, jelszava, e-mail címe, az értesítéssel érintett esemény.


III. Az adatkezelés jogalapja: Az Ügyfél önkéntes hozzájárulása, az SzVMt. 15. § (1) bekezdése és 23. §-a, az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. BM (IX. 6.) BM rendelet 139. §-a.

IV. Adatkezelési tevékenységek:

1. A Szolgáltató a szolgáltatási szerződések meghatározott köréről az SzVMt. 15. §-a alapján nyilvántartást vezet, amely nyilvántartásba a rendőrség, továbbá jogszabály alapján erre feljogosított más hatóság, illetve – a róla vezetett adatokat érintően – az érintett betekinthet.

2. A szolgáltatási szerződés aláírásával az ügyfél hozzájárul, hogy a szolgáltató az ügyfél személyes adatait – a szükséges körben – továbbítsa a vele szerződésben álló adatfeldolgozó részére.

3. Az ügyfél a szolgáltatási szerződés aláírásával hozzájárul és tudomásul veszi, hogy amennyiben a szolgáltatóval szemben tartozása áll fenn, és azt a fizetési felszólításban meghatározott határidőben sem teljesíti, úgy a szolgáltató jogosult a tartozás behajtásához jogi képviselő igénybe vételére, továbbá az ehhez szükséges valamennyi adat részére történő átadására. A szolgáltató a szolgáltatási szerződésben rögzített adatokat a szolgáltatási szerződés megszűnésétől számított, Ptk. szerinti 5 éves elévülési ideig tárolja.

3. Adatok tárolása a Szolgáltató székhelyén zárt irattárban és elektronikusan a szolgáltató saját szerverein történik.

4. Telefonbeszélgetések rögzítése: A szolgáltatási szerződés aláírásával az ügyfél hozzájárul, hogy a szolgáltató a telefonbeszélgetéseket az ügyfél és a jogosultak utasításainak visszakereshetősége, az érintettek személy- és vagyonbiztonsága, valamint minőségellenőrzési célból rögzítse, és legfeljebb a szolgáltatási szerződés megszűnését követő 6 hónapig tárolja.

5. A Távfelügyeleti központban detektált jelzések tárolása: A szolgáltatási szerződés aláírásával az ügyfél hozzájárul, hogy a szolgáltató a távfelügyeleti központjában detektálódott jelzéseket a szolgáltatási szerződés teljesítésének ellenőrzése, valamint az érintettek személy- és vagyonbiztonsága céljából legfeljebb a Szolgáltatási szerződés megszűnését követő 6 hónapig tárolja.

6. Kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelés: A Szolgáltató elektronikus megfigyelő és rögzítő rendszert működtet a székhelyén: összesen 4 élesített kamera ad éjjel is látható, ráközelítésre is alkalmas, hangot nem rögzítő képet a székhely egyes területeiről. Egyes kamerák elhelyezkedése:

 • bejárattal szemben a lépcső lábánál
 • első emeleten a bal oldali rácsos ajtó felett
 • első emeleten rácsos ajtón belépve az előtérben
 • az ügyeleti szobában az ablak melletti sarokban balra.


Az adatkezelés célja az adatkezelő tulajdonában álló vagyon védelme, jogsértő cselekmények megelőzése, bizonyítása. Az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdeke. Az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a tulajdonában álló vagyon megóvásához, a székhelyén történő jogsértések megelőzéséhez, illetve bizonyításához. A kezelt adatok köre a szolgáltató területére belépő személyeknek a képfelvételeken látszódó arcképmása és egyéb, a megfigyelőrendszer által rögzített személyes adatai. A kamerák pontos látószögéről a bemutatóteremben adnak tájékoztatást a munkatársak az érintett kérésére. Az adatkezelés időtartama felhasználás hiányában 3 munkanap. Az adatok tárolásával kapcsolatos információk: a felvételeket a szolgáltató a székhelyén található szervereken, fokozott adatbiztonsági intézkedések mellett tárolja, így biztosított, hogy illetéktelen személyek ne tekinthessék meg és másolhassák ki a felvételeket. A kamerák látószögéről a szolgáltató a székhelyén nyújt további tájékoztatást. A kamerák aktuális képének megtekintésére, adathordozóra rögzítésére kizárólag szolgáltató erre kijelölt munkavállalója jogosult, a jelen tájékoztatóban megjelölt adatkezelési célok megvalósulása érdekében.

V. Az adatkezelés biztonsága

A szolgáltató a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető,
 • hitelessége biztosított,
 • változatlansága igazolható;
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.


A szolgáltató a személyes adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A szolgáltató informatikai rendszere védett számítógépvírusok, számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az adatok napi biztonsági mentése megoldott. Az adatvédelmi incidensek elkerülése érdekében a szolgáltató minden lehetséges intézkedést megtesz, egy ilyen incidens bekövetkezése esetén haladéktalanul fellép a kockázatok minimalizálása, a károk elhárítása érdekében.

VI. Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

A szolgáltató az adatkezelés mértékének megfelelően adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki, akinek az elérhetősége:

Név. Gaál Tamás

Email cím: nyugalom(@)nyugalom.hu ( a tárgyban kérjük feltüntetni: "Adatkezelés")

VII. Az érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek:

Az érintett tájékoztatást kérhet a szolgáltatótól a személyes adatai kezeléséről. Az érintett kérheti a szolgáltatótól személyes adatainak helyesbítését. Az érintett a kötelező adatkezelések kivételével és a szolgáltató jogos érdekeivel nem ütköző esetben kérheti a szolgáltatótól a személyes adatainak törlését, visszavonását. Az érintett élhet a szolgáltatónál az adathordozási-, és tiltakozási jogával.

Az érintett kérelmére elektronikus formában az érintett által megadott e-mail címre vagy postai úton az érintett által megadott postacímre a szolgáltató késedelem nélkül, de legkésőbb 30 napon belül díjmentesen tájékoztatást ad.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.

A hatóság címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., levelezési címe: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36-1-391.1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Veszprém 2018. május 24.

"Nyugalom" Kft.
adatkezelő